Polityka prywatności

Witamy na stronie internetowej Beststaff. W tym rozdziale wyjaśniamy obowiązujące w Beststaff zasady przetwarzania wszelkich informacji o charakterze danych osobowych, jakie Klient może nam udostępnić podczas korzystania z tej strony.
Ochrona danych osobowych Beststaff – zobowiązanie do zachowania poufności danych dotyczących Klientów. Naszym celem jest umacnianie Twojego zaufania do Beststaff poprzez zapewnienie optymalnej ochrony powierzonych Beststaff informacji. Masz możliwość dokonania wyboru w zakresie sposobu przetwarzania Twoich danych. Zachęcamy do podjęcia takiej decyzji, która da nam możliwość oferowania produktów i usług wychodzących naprzeciw Twoim oczekiwaniom i potrzebom finansowym.

Priorytetem jest dla nas bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Dane te chronimy stosując zgodne z obowiązującymi przepisami, najlepsze, zabezpieczenia fizyczne i elektroniczne oraz rygorystyczne procedury. Nasi pracownicy są szkoleni w zakresie odpowiedniego przetwarzania danych Klienta. W przypadku powierzenia wykonywania usług podmiotom trzecim, wymagamy od nich stosowania takich standardów ochrony informacji, jakie obowiązują w Beststaff
Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późń.zm.) przysługuje Ci prawo do:

uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje, oraz do ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna – jej miejsca zamieszkania oraz imienia i nazwiska,
uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze,
uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych,
uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie tajemnicy państwowej, służbowej lub zawodowej,
uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane,
5a (28) uzyskania informacji o przesłankach podjęcia rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 26a ust. 2,
żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach

marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych,
wniesienia do administratora danych żądania ponownego, indywidualnego rozpatrzenia sprawy rozstrzygniętej z naruszeniem art. 26a ust. 1.
Pliki cookie
Informacje dotyczące kapsułek informacyjnych („cookies”) Kapsułki informacyjne ułatwiają realizację określonych funkcji, które sprawiają, że korzystanie z sieci jest sprawniejsze i korzystniejsze dla użytkowników Internetu. Taka „kapsułka” to niewielki plik informacyjny przechowywany przez serwer Internetowy z przeglądarką sieciową użytkownika. Warto by przeglądarka pamiętała konkretne informacje, które mogą zostać później odczytane przez serwer Internetowy. Przy przeglądaniu sieci przeglądarka otrzymuje określone kapsułki informacyjne. Po zamknięciu programu niektóre z tych kapsułek są przechowywane w pamięci komputera w postaci specjalnego pliku, inne natomiast są kasowane i znikają. Każda z takich kapsułek posiada datę ważności. Kapsułka informacyjna jest związana z konkretną przeglądarką zainstalowaną na konkretnym komputerze. Stąd też , przy korzystaniu z innego komputera kapsułka ta nie będzie istniała. Kapsułki informacyjne są stosowane na przykład do przechowywania hasła dostępu użytkownika do określonej strony Internetowej, tak by nie było trzeba ponownie wprowadzać tej informacji przy każdorazowym korzystaniu z tej strony. Są one używane do przechowywania preferencji użytkownika odnośnie informacji i umożliwiają zebranie i zaprezentowanie takich informacji. Kapsułki informacyjne są najchętniej stosowane do następujących rozwiązań.

– Zamówienia w sieci
Systemy zamówień w sieci mogą korzystać z kapsułek zapamiętujących jakim towarem jest zainteresowany użytkownik. W ten sposób można kontynuować poszukiwania towaru i dodawać kolejne towary do listy zakupów. Użytkownik może zamknąć sesję przeglądarki, a po jej ponownym otwarciu nadal posiadać w koszyku zakupów towary wybrane poprzednim razem.

– Rejestracja w trybie on-line
Jeżeli użytkownik zdecyduje się zarejestrować na stronie informacyjnej, np. gazety, czasopisma, grupy Internetowej, w grupie dyskusyjnej lub innej społeczności Internetowej, z których chce regularnie korzystać, konieczne będzie dostarczenie pewnych informacji o sobie. Kapsułki informacyjne są stosowane w celu uniknięcia wielokrotnego wprowadzania tej samej informacji przy identyfikacji użytkownika.

– Personalizacja strony Internetowej
Kapsułki informacyjne pozwalają użytkownikom na zaznaczenie interesującej ich na danej stronie Internetowej informacji. Dzięki temu uzytkownik może przeglądać tylko to, co go interesuje i nie traci czasu na nieważne wiadomości czy informacje.

– Analiza oglądalności witryny
Właściciel strony Internetowej może na podstawie analizy tej informacji określić, które informacje są poszukiwane i interpretować zakres zainteresowań użytkowników. Pozwala to na odświeżenie treści strony Internetowej o informacje poszukiwane przez użytkowników.

– Marketing tematyczny
Kapsułki informacyjne pozwalają zbudować profil odwiedzanych przez użytkownika stron serwera. Taka informacja służy następnie do określenia specyficznej reklamy interesującej danego użytkownika sieci. Na niektórych serwerach kapsułki informacyjne są stosowane do „zapamiętania”, jakie informacje reklamowe zostały już wysłane użytkownikom tak, by nie otrzymywali ponownie tego samego.

– Bezpieczeństwo
Kapsułki informacyjne nie mogą zostać wykorzystane do przejęcia danych z dysku użytkownika, przejmowania jego poczty elektronicznej lub kradzieży osobistych lub poufnych informacji o użytkowniku. Jedynym sposobem przekazania informacji do pliku kapsułki informacyjnej jest osobiste udostępnienie tej informacji serwerowi Internetowemu. Poza tym, kapsułka informacyjna może zostać odczytana tylko przez wysyłający ją serwer, a więc obce serwery nie mogą ani przeglądać, ani przejmować zatwierdzonych przez użytkownika informacji z takiego pliku. Korzystanie z kapsułek informacyjnych nie pozwala również na przedostanie się wirusów. Jeśli użytkownik nie chce, aby wysyłano do niego kapsułki informacyjne, może wyłączyć tę opcję na swojej przeglądarce Internetowej.

Prawa autorskie
Z wyjątkiem miejsc, w których podano informacje o własności intelektualnej osób trzecich, Beststaff jest właścicielem praw autorskich do wszelkich zamieszczonych na niniejszej witrynie treści. Wszelkie elementy graficzne, znaki towarowe i marki są chronione prawem własności intelektualnej i nie mogą być reprodukowane ani używane bez pisemnej zgody ich właścicieli. Jeżeli na danej stronie wyraźnie nie stwierdzono inaczej, upoważniamy użytkownika do kopiowania i drukowania zawartości witryny dla własnego, niekomercyjnego użytku, w uzasadnionym zakresie, pod warunkiem, że z treści nie zostaną usunięte żadne informacje o prawach autorskich ani inne noty prawne. Korzystanie z zawartości witryny w inny sposób nie jest dozwolone. Wyżej wymienione uprawnienie nie obejmuje prawa do posługiwania się logo i znakiem towarowym Beststaff. We wszelkich miejscach, w których zamieszczono treści i informacje dostarczone przez inne podmioty niż Beststaff., zostało to wyraźnie zaznaczone. Publikujemy takie informacje w formie, w jakiej je otrzymaliśmy, i nie odpowiadamy za ich dokładność i aktualność. Użytkownik jest zobowiązany do odpowiedniej weryfikacji takich informacji przed podjęciem na ich podstawie jakichkolwiek działań.